Nuttige Info

Volg ons op Facebook!

Wens je op de hoogte te blijven van de laatste nieuwe bestemmingen, acties, reistips en andere leuke weetjes? Like dan onze Facebookpagina

Algemeen Beleid inzake Gegevensverwerking (Privacy Verklaring)

Mediaan Bvba neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In deze verklaring legt Mediaan Bvba uit hoe het uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Ze vormt aldus het algemene beleid van Mediaan Bvba op het vlak van gegevensverwerking.

De verwerkingsverantwoordelijke is S. Van troyen van Mediaan Bvba, Paardenmarkt 131 te Antwerpen 

Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met onze privacy afdeling op info@mediaan.be . Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij u vragen u te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Wanneer verzamelt en verwerkt Mediaan gegevens?

Mediaan verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u als klant op ons beroep doet voor uw vakantie of wanneer op een andere manier met ons contact opneemt. Bent u leverancier, dan worden uw gegevens of deze van uw contactpersonen verwerkt in het kader van deze activiteiten. Verder worden uw gegevens, als klant of als leverancier, verwerkt bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten.  In sommige gevallen verwerken wij uw gegevens met de bedoeling u onze diensten voor te stellen (direct marketing). Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen.

Welke gegevens verzamelt en verwerkt Mediaan ?

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor de correcte uitvoering van uw vakantie of andere diensten waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, enz… en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer, en alle andere gegevens in dat verband. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van andere partijen. 

De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw interesses in, of plannen voor toekomstige reizen of gerelateerde diensten. Financiële gegevens moeten worden verwerkt in het kader van de boekhouding.  Gegevens over uw functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations.

Wij verzamelen deze gegevens zowel wanneer u onze papieren formulieren invult als wanneer u dat elektronisch doet.

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Mediaan gegevens?

Deze gegevens verwerken wij voor ons klantenbeheer (het correct uitvoeren van uw vakantie of verlenen van gerelateerde diensten of producten en dus uitvoeren van het contract dat wij met u sluiten), direct marketing (om u te informeren over de diensten die wij aanbieden leveranciersbeheer, boekhouding en communicatie/public relations.


Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door Mediaan ?

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw opdracht en het contract dat wij met u sluiten. Dat is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct marketing en communicatie, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer en boekhouding. Ze kunnen worden doorgegeven aan onderaannemers waar wij beroep op doen. Dit is concreet het geval voor de goede uitvoering van uw vakantie en mogelijke gerelateerde diensten waarvoor u op ons beroep doet.

Ze kunnen voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten worden doorgegeven aan onderaannemers waar wij een beroep op doen, zij het altijd onder onze controle/onder controle van S. Van troyen.

Soms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen.

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of internationale organisaties.


Uw rechten

Als wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, kan u zich hiertegen te allen tijde verzetten. Daartoe volstaat het contact op te nemen met de privacy dienst op info@mediaan.be

U kan de gegevens die wij over u verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij de privacy dienst op info@mediaan.be met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop Mediaan uw gegevens verwerkt, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Beveiliging

Wij nemen de nodige maatregelen om uw persoonsgegevens passend te beveiligen. Dit omvat serverbeveiliging zowel intern als op onze websites.

Wijzigingen

Mediaan behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

Algemene voorwaarden geschillencomissie reizen vzw. algemene voorwaarden van de reisbemiddelaar.

Artikel 1: Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de kontrakten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de wet van 16 februari 1994 (B.S. van 1 april 1994) tot regeling van het Kontrakt tot Reisorganisatie en Reisbemiddeling (reiskontraktenwet).

Artikel 2: Promotie en aanbod

§ 1 De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator of de reisbemiddelaar die de brochure heeft uitgegeven, tenzij : a) wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en voor het afsluiten van het kontrakt ter kennis van de reiziger zijn gebracht; b) er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het kontrakt. § 2De reisorganisator kan genoodzaakt zijn een bepaald aanbod tijdelijk of blijvend te schrappen. § 3Het aanbod in de brochure geldt steeds tot uitputting.

Artikel 3 : Informatie vanwege de reisorganisator en/of reisbemiddelaar.

De reisorganisator en/of -bemiddelaar zijn verplicht : § 1 voor het sluiten van het kontrakt tot reisorganisator of tot reisbemiddeling, aan de reizigers schriftelijk mede te delen : a) de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op het gebied van gezondheidszorg die voor reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige dokumenten zouden kunnen in orde brengen. Reizigers van niet-Belgische nationaliteit doen er goed aan bij de bevoegde instanties te informeren welke formaliteiten zij moeten vervullen; b) informatie over het aangaan en de inhoud van een annulatie-en/of bijstandsverzekering; § 2 ten laatste zeven kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken : a) dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reizigers in te nemen plaats; b) naam, adres en telefoon- en faxnummer van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator; c)voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks kontakt mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is. De in het vorige lid vermelde termijn van zeven kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laattijdig gesloten kontrakt.

Artikel 4 : Informatie vanwege de reiziger

De reiziger moet aan de reisorganisator en/of -bemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden. Wanneer de reiziger verkeerde inlichttingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of -bemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 5 : Totstandkoming van het kontrakt

1.Bij het boeken van de reis is de reisbemiddelaar ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen konform de wet. 2.Het kontrakt tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger door tussenkomst van de voor hem optredende reisbemiddelaar, van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt. 3.Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.

Artikel 6 : Prijs van de reis

§ 1 De in het kontrakt overeengekomen prijs is vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, onder voorbehoud van een kennelijke materiële vergissing. § 2 De in het kontrakt overeengekomen prijs kan tot en met 21 kalenderdagen, die aan de datum van het vertrek voorafgaan, naar boven of naar onder worden herzien, voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in : a) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of b) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen. Zo de verhoging 10% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het kontrakt zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald. De prijsherziening wordt evenredig toegepast op het onderdeel van de reis, dat aan herziening onderhevig is. § 3 De prijzen zijn berekend op basis van de tarieven voor het vervoer en in het bijzonder op de brandstofprijzen en de tarieven en wisselkoersen die slaan op het verblijf en de andere diensten in het buitenland - die golden op datum van afsluiting van de kontrakten door de reisorganisator;

Artikel 7 : Betaling van de reissom

1.Behalve in het geval van verhuring of indien uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening van de bestelbon, het voorschot dat door de reisorganisator in zijn algemene voorwaarden werd bepaald. 2.Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of terzelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/of reisdokumenten bezorgd worden. 3.Boekt de reiziger minder dan 1 maand voor vertrekdatum, dan moet hij de totale reissom onmiddellijk betalen.

Artikel 8 : Overdraagbaarheid van de boeking

1.De reiziger kan, voor de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het kontrakt tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig voor het vertrek de reisorganisator en de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte te brengen. 2.De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totaalprijs van de reis en de kosten van de overdracht.

Artikel 9 : Andere wijzigingen door de reiziger

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of -bemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 10: Wijziging door de reisorganisator voor de afreis

1. Indien, voor de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het kontrakt niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reizigers zo spoedig mogelijk, en in elk geval voor de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het kontrakt te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt. 2.De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval voor de afreis, de reisbemiddelaar of reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen. 3.Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw kontrakt of een bijvoegsel bij het kontrakt te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld. 4.Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11.

Artikel 11 : Verbreking door de reisorganisator voor de afreis

§ 1 Indien de reisorganisator, voor de aanvang van de reis, het kontrakt verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen a) ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van een gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dienst te betalen : zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, met de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen; b) ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het kontrakt betaalde bedragen. § 2 De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het kontrakt, tenzij : a) de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het kontrakt en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het kontrakt, voorziene termijn en ten minste 15 kalenderdagen voor de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht. b) de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 12 : Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis

1.Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het kontrakt betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis. 2.Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit verschil. 3.Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.

Artikel 13 : Verbreking door de reiziger

De reiziger kan ten allen tijde het kontrakt geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het kontrakt verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en reisbemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden en ten hoogste eenmaal de prijs van de reis bedragen.

Artikel 14 : Aansprakelijkheid van de reisorganisator

1.De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het kontrakt, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het kontrakt tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het kontrakt voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hemzelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken. 2.De reisorganisator is voor de daden en nalatigheden van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun funktie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden. 3.Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het reiskontrakt inbegrepen dienst, wordt, in voorkomend geval, de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt. 4.Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiskontrakt voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom. 5.Voor het overige zijn de artikels 18 en 19 van de in artikel 1 genoemde wet van toepassing.

Artikel 15 : Aansprakelijkheid van de reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, hun personeel of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, alsook wanneer hij zijn kontraktuele verplichting niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.

Artikel 16 : Klachtenregeling

1.Voor de afreis : klachten voor het reiskontrakt wordt uitgevoerd, moet de reiziger zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar of reisorganisator. 2.Tijdens de reis : klachten tijdens de uitvoering van het kontrakt moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich - in deze volgorde - wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of tenslotte rechtstreeks tot de reisorganisator. 3.Na de reis : werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangst-bewijs een klacht indienen.

Artikel 17 : Geschillenkommissie Reizen

1.Er ontstaat een "geschil" wanneer een klacht niet in der minne kan worden opgelost, of niet is opgelost binnen 4 maanden vanaf het einde van het reiskontrakt, of vanaf de geplande vertrekdatum, indien het reiskontrakt nooit werd uitgevoerd. 2.Elk geschil gerezen na het sluiten van een reiskontrakt, zoals bedoeld in artikel 1 van de huidige algemene voorwaarden, over dit kontrakt en waarbij de reiziger betrokken is, wordt uitsluitend behandeld door de Geschillenkommissie Reizen, dit met uitzondering van geschillen over lichamelijk letsel. 3.De behandeling en de uitspraak gebeuren overeenkomstig het Geschillenreglement en de bepalingen van het Gerechterlijk Wetboek (Art.1676 tot en met 1723). De uitspraak is bindend voor de partijen, zonder mogelijkheid van beroep. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd zoals bepaald in het Geschillenreglement. 4.Het gebruik van deze algemene voorwaarden houdt de aanvaarding in van alle reglementen en beslissingen, bepaald door de Geschillenkommissie Reizen, inzonderheid het Geschillenreglement. 5.Het adres van de Geschillenkommissie Reizen vzw is North Gate III, E. Jacpmainlaan 154, 1210 Brussel

Bijzondere voorwaarden van de reisbemiddelaar.

Artikel 1 : Bevoegdheden

Door deze bestelbon te ondertekenen verleent de reiziger aan de reisbemiddelaar de uitdrukkelijke bevoegdheid hem te vertegenwoordigen in alle betrekkingen met de dienstverleners en reisorganisator.

Artikel 2 : Prijs

1. Prijzen die mondeling door de reisbemiddelaar worden doorgegeven zijn steeds onder voorbehoud. Enkel de schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig. 2. De dossiers kunnen onderworpen worden aan "dossierskosten", die worden opgelegd door de beroepsvereniging waarvan de reisbemiddelaar lid is. 3. Daarenboven zijn "dossiers op aanvraag", behalve ze in een vaste boeking resulteren, onderworpen aan 15euro bijkomende dossierkosten.

Artikel 3 : Betalingen

1. Voorschotten en fakturen zijn betaalbaar op de zetel van de reisbemiddelaar, netto en zonder korting.

2. Voorschotten en fakturen, die niet op hun vervaldag betaald zijn, zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% evenals de wettelijke intresten vanaf de datum der vervaldag.

Artikel 4 : Formaliteiten

1. De reiziger dient kennis te nemen van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten die hem in de brochure of door de reisbemiddelaar worden medegedeeld zoals reispassen en visums.

2. Kinderen dienen over een identiteitskaart met foto te beschikken. Kinderen die niet door hun ouders vergezeld worden, dienen een door de gemeente gelegaliseerd attest voor te leggen, waarop de ouders hun toestemming verlenen om alleen te reizen en waarbij de datum van aankomst en van vertrek uit het betrokken land vermeld is, evenals het adres waar ze hun vakantie doorbrengen en hun adres in België.

Artikel 5 : Uurregelingen

De vermelde uurregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden en dient zich hierover steeds te informeren.

Artikel 6 : Voorkeur

Elke voorkeur betreft de accommodatie, huurwagen of zitplaatsen tijdens vervoer zijn steeds onder voorbehoud en niet bindend, tenzij deze als keuze type werden opgegeven in de brochurebeschrijving

Artikel 7 : Annulering en wijzigingen door de reiziger

1. Bij annulering dienen de kontraktueel vastgelegde vergoedingen in ieder geval betaald te worden door de reiziger, zelfs indien de annulering te wijten is aan toeval of overmacht.

2. Uitgeschreven tickets op naam (vlucht/trein/ etc) zijn niet terugbetaalbaar of wijzigbaar en hebben dus 100% annulatie en/of wijzingskosten tot gevolg.

3. Behoudens de door de reisorganisator bepaalde annulatiekosten, heeft de reisbemiddelaar het recht zijn kosten aan te rekenen tot een maximum van 15% van de reissom.

4. Kosten bij annulatie van een a la carte dossier zijn als het volgt (tenzij anders vermeld op de bestelbon):

tot 60 dagen voor vertrek : 15% van de reissom min 25 euro

59 tot 31 dagen voor vertrek : 35% van de reissom

30 tot 16 dagen voor vertrek : 65% van de reissom

15 tot 8 dagen voor vertrek : 85% van de reissom

7 tot dag van vertrek : 100% van de reissom

Tickets op naam : steeds 100% kosten ongeacht annultiedatum

5. Wijzigingen aan een geboekte reis worden aanvaard mits betaling van onderstaande beheerkosten, naast de normale prijsaanpassing. Tot 30 dagen voor het vertrek: 25,-euro per persoon; minder dan 30 dagen voor vertrek: 50,-euro per persoon en dit naast de door de touroperator, leverancier of hotel bepaalde wijzigingskosten. Tickets op naam (vlucht/trein/etc.) kunnen niet gewijzigd worden en hebben dus 100% kosten bij wijzging tot gevolg.

Artikel 8 : Klachtenregeling

Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillencommissie opgelost kunnen worden, is alleen de rechtbank van Mechelen bevoegd.

Artikel 9 : Financiëel onvermogen = zekerheid

Mediaan is verzekerd voor eventueel financieel onvermogen via het Verzekeringscertificaat Verzekering Financieel Onvermogen - Vlaamse Solidariteit Reisgelden – VSR bij Amlin Insurance SE - Koning Albert II-laan 37 – 1000 Brussel.

Paardenmarkt 131, 2000 Antwerpen België BE-0421144306

Algemene voorwaarden geschillenkomissie reizen vzw. algemene voorwaarden van de reisorganisator of de reisbemiddelaar.

Algemene voorwaarden geschillenkomissie reizen vzw. algemene voorwaarden van de reisorganisator.

Suggesties